Forfatter
Linn Mevold, Apriil

Foto
Privat

Æresmedlem Jørn Haugvalgstad


Maskingutten som ble havvind-spesialist og mannen bak FFU-seminaret. Bli kjent med æresmedlem Jørn Haugvaldstad i vår nye spalte. Vi løfter fram æresmedlemmene i FFU,  som har gjort en særlig stor innsats for foreningen eller det undervanns-teknologiske miljøet i Norge.

Forfatter
Linn Mevold, Apriil

Foto
Privat

Jørn Haugvaldstad (66). Hovedaksjonær og CEO i Green Entrans AS

Æresmedlem i FFU: 1994

Utdannelse: Fagbrev som skipsmaskin-mekaniker, BSC-grad i Mekanisk og Maritim og MSC i Global Management. Sistnevnte utdannelse tok jeg online som 60-åring.

Privat: Gift med Liv Marit, 3 voksne barn og 2 barnebarn.

FFU i dag: Prøver å gå på de årlige seminarene og årsmøtene. Følger ellers med og promoterer FFU når anledningen byr seg.


Profesjonell karriere
Min yrkesbakgrunn er variert. Jeg har arbeidet meg opp fra bunnen siden jeg startet som maskingutt i handelsflåten i 1973. Jeg seilte både olje- og gasstankere. I 1976 startet jeg på oljerigg og har arbeidet på både flytende og faste installasjoner. Jeg kombinerte offshorearbeid med ingeniørutdannelse og en aktiv, delvis professionell, Speedway-karriere frem til 1986. Fra 1984 arbeidet jeg med subsea-operasjoner, først med dykkere, deretter ROV. Jeg startet eget selskap, UDS AS,  i 1988. UDS var spesialisert på eget design og operasjon av fjernstyrte subsea verktøy. Vi utviklet også en ROV for 3000 meters vanndyp som var dybderekord på den tiden. Selskapet ble solgt til Jon Gjedebo / HITEC i 1996. Deretter arbeidet jeg i Statoil som prosjektleder i en periode, men gikk over til å være selvstendig næringsdrivende igjen da oljekrisen på 2000-tallet slo inn. Jeg bygget da opp Åmøy Havn som havn for fritidsbåter og arbeidet deretter som oljekonsulent med feltutvikling frem til oljekrisen i 2015. Deretter dro jeg igang selskapet jeg driver nå - Green Entrans AS.

Hvordan opplevde du det å bli æresmedlem i FFU?
Jeg følte det som en fortjent glede og ære etter en periode som styremedlem og to perioder som formann.

Hva er ditt beste eller viktigste hendelse i din periode i FFU?
Det har vært mange gode hendelser i møte med mange interessante og flinke mennesker, men jeg tror at mitt bidrag til å starte det årlige FFU-seminaret er den viktigste hendelsen. Jeg har med glede og stolthet fulgt denne utviklingen gjennom årene.

Fortell om bedriften din!
Green Entrans er en bedrift som har utviklet en lavkost Tie-in plattform og en 12 MW komplett bunnfast vindturbin for vanndybder ned til 120 meter. Løsningene er tuftet på egenutviklet offshore-transport og installasjonsmetode som muliggjør full ferdigbygging på verft med en påfølgende installasjon kun ved bruk av et OCV-fartøy. En lekter og en taubåt. Både Tie-in plattform og vindturbin løsningene har et kostnadsnivå 30 til 40 % under dagens markedsnivå.
Vår styrke er at vi har en unik komplett løsning slik at vi sammen med samarbeidspartnere kan levere EPCI prosjekter til svært konkurransedyktige kostnader

Du har laget en metode for å sette ut vindmøller?
Vi har brukt vår operasjonelle kompetanse fra offshore og erfaring fra oljebransjen til å utvikle en komplett 12 MW vindturbin inklusiv tårn og understell. Løsningen er designet for å kun bruke OCV fartøy (ikke oppjekkbare kranskip) både til installasjon, vedlikeholds- og reparasjonsutskifting av hovedkomponenter, samt fjerning etter bruk. De operasjonelle løsningene er mer værmessig robust enn dagens, har mindre utslipp og er raskere til en lavere kostnad.
Vår styrke er at vi er svært konkurransedyktige på små utbygginger fra 1 turbin og oppover i motsetning til de store leverandørene som opererer med minimumsleveranser på 50 turbiner.

Hvordan har markedet tatt dette mot?
I Norge og EU hersker en oppfattelse av at alle offshore vindturbiner som skal lokaliseres på dypere vann enn 50 meter må være flytende ankrede turbiner. Denne holdningen er feilaktig og gjør det vanskelig å komme i inngrep med utbyggere i Nordsjøen. I tillegg så synes det å herske en oppfatning om at vindturbiner er tilnærmet månerakett-teknologi som kun noen få store internasjonale leverandører behersker. Jeg mener at flytende løsninger bør kun brukes på vanndyp over 120 meter og kun hvis løsningen er kostnadsmessig bedre enn bunnfaste løsninger. Ankrede løsninger båndlegger også større areal på havbunnen og gir en stadig bevegelse i ankerliner og kabel som forstyrrer det marine livet kontinuerlig. Flytende løsninger er dyrere enn bunnfaste løsninger.
Jeg mener også at norske offshoreleverandører allerede  besitter 90% av kompetansen som skal til og at det kun er rotorens aerodynamikk som er en mer ukjent kompetanse. Det er trist å konstatere  holdningene som legges til grunn av våre næringspolitikere og ledere i oppstarten av denne, for Norge nye næringen. Jeg etterlyser de entreprenør-holdningene og kompetansen som rådet rundt Statoil-miljøene på 80- og 90-tallet. Det var disse holdningene som gjorde at Norge utviklet egne produkter og ble en verdensledende eksportør av produkter og kompetanse.

En kan jo håpe på at Statkraft og Statnett snart våkner fra sin 20-30 års dvale og tar et litt foroverlent tak sammen med Equinor her.

Green Entrans har som konsekvens av denne situasjonen valgt å satse i andre markeder hvor ovenfor beskrevne holdninger ikke har fått fotfeste. Vår styrke er at vi er svært konkurransedyktige på små utbygginger fra 1 turbin og oppover i motsetning til de store leverandørene som opererer med minimumsleveranser på opp mot 50 turbiner.

Hva er status for Green Entrans i dag?
Vi arbeider nå med å modne havvindprosjekter på Filippinene og i Romania. Vi forventer oppstart på Filippinene i siste halvdel av året. Første leveranse er 4 turbiner med opsjon på ytterligere 21 turbiner. Romania ligger lenger frem i tid.
Vi har kontor hos Randaberg Industrier hvor vi  bygger opp en liten organisasjon. I oppstarten legger vi opp til å bygge selve vindturbinen sammen på Randaberg. Tårn og fundament vil alltid bli produsert nærmest mulig installasjonssted.

Hvordan er ditt forhold til FFU i dag?
Mitt forhold til FFU i dag er godt, men mindre aktivt da subsea bare er en liten del av mine daglige aktiviteter nå.

Hva mener du er viktig for FFU fremover?
Det er viktig for FFU å opprettholde nåværende aktiviteter samt å fokusere på relevante aktiviteter i den grønne utviklingen.
 

FFUs ÆRESMEDLEMMER
Personlige medlemmer eller ansatte i medlemsbedrifter kan foreslå kandidater til æresmedlemmer. Forslaget skal behandles av styret. Hvis styret finner kandidaten verdig, utarbeides innstilling med begrunnelse, som legges fram for årsmøtet som egen sak. For å bli innstilt som æresmedlem må kandidaten ha gjort en særlig stor innsats for FFU eller for det undervanns-teknologiske miljø i Norge.  Styret forbeholder seg retten til å godkjenne innkommende søknader om medlemskap.(Vedtekter for Forening for Fjernstyrt Undervannsteknologi, FFU) 

TOPP