Forfatter
Ole Jørgen Johansen / Equinor

Foto

Bauge-prosjektet: En helnorsk suksesshistorie

Bauge er et oljefelt ( Lisens PL 348/PL348B ) som ligger 16 km Nord-Øst for Njord A plattformen i Nordsjøen. Operatør er Equinor (42,5 %) med Partnerne Wintershall DEA (27,5 %), Vår Energi (17,5 %) og Neptune Energy Norge (12,5 %).

Forfatter
Ole Jørgen Johansen / Equinor

Foto

Bauge er en undervannsutbygging som vil bli knyttet opp mot Njord A plattformen. Til tross for utfordringene Covid-19 har ført med seg med økte kostnader og forsinkelse er Bauge-prosjektet utført innenfor budsjettrammene som ble satt ved prosjektets start for 5 år siden. Noe av det som er spesielt ved Bauge utbyggingen: HMS - Bauge-prosjektet er unikt når det gjelder HMS. Et omfattende arbeid er utført på mange forskjellige lokasjoner og av forskjellige firmaer uten noen som helst HMS hendelser. Det har vært ett utstrakt samarbeid mellom Equinor og firmaene på HMS-siden og det viser helt klart det høye nivået disse norske firmaene har på sitt HMS-arbeid.
 

Ny teknologi
Bauge undervannsutbyggingen er basert på en Equinor utviklet løsning med fokus på kost-effektive og robuste løsninger som er leverandør uavhengig. Med en leverandøruavhengige grensesnitt oppnås mulighet for større konkurranse og lavere priser, samt at flere dyktige leverandører får mulighet til å tilby sine tjenester. En ny type rørkobling (SeAlign) er utviklet som kan gi fremtidige
besparelser. Bauge-prosjektet har også brukt datasimulering og trening på alle kritiske offshore operasjoner. OSC i Ålesund er verdensledende på dette feltet og ved å trene under trygge, men svært realistiske forhold er installasjonsprosedyrer forbedret samt at det har gitt økt risikoforståelse hos offshore personell. Dette har var en stor bidragsyter til at operasjonene offshore er utført uten hendelser av noe slag. 
 

Redusert karbonavtrykk
Bauge baserer seg i stor utstrekning på bruk av eksisterende infrastruktur og reduserer med dette behov for egne installasjoner. Bauge vil produsere til den eksisterende Njord A plattformen og bruker både kontrollkabel og gass injeksjons rørledning fra den eksisterende Hyme undervannsinstallasjonen. I tillegg er redusert karbonavtrykk oppnådd ved utstrakt samarbeid med andre Equinor prosjekter ved å kopiere løsninger og samtidig fabrikasjon og installasjon.
 

Norsk innhold
Bauge-prosjektet bidratt tungt inn mot norsk sysselsetting. Stort sett alt som norske firmaer kan levere har landet i Norge. Den norske andelen er da godt over 90%. Her har norske firmaer i skarp konkurranse vist seg å være konkurransedyktige både på pris og kvalitet. Spesielt gledelig er også at flere mindre norske firmaer har vunnet frem i konkurransen.


Samarbeid
Bauge-prosjektet valgte i henhold til en av Equinors kjerneverdier ett utstrakt samarbeid med pågående prosjekter i Equinor. Bauge valgte identisk design og det medførte store synergier og kopieffekter for alle de involverte prosjektene.

 


Nytenkning i undervannsløsninger
Selve produksjonsrammen der de 2 produksjonsbrønnene nå er boret ferdig ble installert på feltet i 2019 er litt spesiell. Basert på en Equinor teknologiplattform har Drammensfirmaet SubseaDesign AS stått for detaljprosjekteringen av brønnrammen. Den har den fordelen at den forenkler boreoperasjonene, muliggjør kompakt design, gir øket styrke i brønninnfestning, samt at den er designet på en universell måte med mulighet for at alle typer utstyr fra undervannsleverandørene passer. Det gir da en unik mulighet til å ha konkurranse på disse delene av systemet. En ny type kobling for å koble til rørledningene inn til undervannsrammen er også implementert i Bauge. SeAlign som er merkenavnet på koblingen, og utviklet av Subsea Design, har en øket fleksibilitet i oppkoplingen
av rør mot installasjon som kan redusere kostnadene for slike oppkoblinger vesentlig på fremtidige felt. En dykkerassistert versjon er allerede i bruk på Johan Sverdrup og den versjonen som er utviklet og brukt for Bauge kobler rør sammen uten bruk av dykkere. Verktøyet som brukes for selve oppkoblingen er svært enkelt og kostnadseffektivt sammenlignet med mer konvensjonelle systemer.


Fabrikasjon av produksjonsramme og manifold
Fabrikasjon av produksjonsrammen med tilhørende manifold ble utført av Randaberg Industrier AS utenfor Stavanger. En meget utfordrende jobb med svært strenge krav til toleranser og avanserte sveiseprosedyrer. Alt ble levert i henhold til avtalt tid og pris uten hverken kvalitets eller HMS hendelser av noe slag. Det ble også utført en omfattende System Test (SIT) av hele undervannsanlegget i Randaberg. Det er en test hvor alt settes sammen og det sjekkes at alt passer og fungerer. Denne ble utført midt i Corona perioden i April-Mai 2020 under veldig strenge smitteverns tiltak.


Fabrikasjon av beskyttelsesstruktur
Brønnrammen er beskyttet mot fiskeriaktivitet og fallende laster av en stor struktur som er laget av glassfiber (GRP). Firmaet CSub i Arendal har designet og fabrikkert disse strukturene lokalt i Arendal. CSub er verdensledende på dette feltet. Beskyttelsesstrukturen har en hengselanordning som gjør at den kan løftes til hver side for å få lett tilkomst ved vedlikehold av undervannsanlegget på Bauge. Fabrikasjon av ventiltrær og kontrollsystemer Firmaet OneSubsea har levert utstyret som er nødvendig for å kunne produsere fra brønnrammen, ventiltrær, kontrollmoduler, osv. Prosjektet er styrt fra OneSubsea’s kontor i Asker. Mange av delene til leveransen er fabrikkert i utlandet da vi ikke produserer slikt i Norge, men sammenstilling og uttestingen ble utført på OneSubsea sitt anlegg på Horsøy utenfor Bergen. Bauge-prosjektet samarbeidet med ett annet Equinor Prosjekt og valgte standardisert design på leveransene. Det sammen med felles innkjøp av reservedeler medførte store synergier og kostnadsbesparelser for begge Prosjektene.

 


Offshore-installasjon
Det Stavanger baserte firmaet Havfram har utført installasjonsarbeidet offshore. Med installasjonsfartøyet Normand Vision har Havfram installert brønnrammen, manifolden, kontrollkabel, beskyttelsesstruktur, stigerør samt foretatt alle oppkoblingene under vann. Arbeidet ble utført uten HMS elle kvalitetshendelser. Grundig planlegging og dyktig personell ligger bak suksessen, men en medvirkende faktor har vært simulering av alle kritiske operasjoner offshore.


Simulering av offshore aktiviteter
Som et av det første prosjektet i Equinor har Bauge valgt å trene på offshore-operasjoner. Alle kritiske offshore operasjoner er simulert ved Høyskolen i Ålesund. Høyskolen som er en del av NTNU, har muligens verdens mest avansert anlegg for simulering. Simuleringen foregår i Ålesund og er meget realistisk. Alle nøkkelpersoner offshore gjennomgikk trening i Ålesund på kritiske operasjoner. Treningen avdekket noen svakheter i prosedyrene som ble endret. Ved å trene unngikk vi hendelser av noe slag offshore. Basert på de positive erfaringene fra Bauge ser det nå ut til at flere prosjekter vil benytte seg av denne unike muligheten i tiden fremover. I tillegg til den trygghet det gir å ha gjennomgått en realistisk trening reduseres også sannsynligheten for HMS hendelser
da simuleringen gir en økt risikoforståelse for de som er involvert offshore.


Fabrikasjon installasjon av produksjons rørledning
Det Oslo basert firmaet Technip FMC installerte produksjonsledningen i 2019. Det ble gjort ved hjelp av spolemetoden der røret sveises sammen og spoles om bord leggefarøyet på en veldig stor trommel. Forut for spolingen sveises det opp rørlengder på 1000 meter. Dette er utført på TechnipFMC sin base i Orkanger utenfor Trondheim og ga god lokal sysselsetting i arbeidsperioden.
Bauge-prosjektet valgte å tilpasse sitt design av rørledningen slik at det ble identisk med ett annet pågående Equinor Prosjekt. Det medførte store synergier og kostnadsbesparelser ved felles og identisk fabrikasjon og installasjon for begge prosjektene. 
 

Boring
Det Stavanger baserte firmaet TransOcean har utført boringen av de 2 produksjonsbrønnene på Bauge feltet med boreriggen TransOcean Norge som er en moderne og oppgradert borerigg. Boringen startet i november 2020 og ble fullført i februar 2021.

TOPP