Forfatter
Kristin Berg, Principal Consultant
DNV GL

Foto
DNV GL

Digitale verktøy for inspeksjon og undersøkelse

Selv før den globale covid-19-pandemien var selskaper i alle deler av olje- og gassektoren på leting etter raskere, mer anvendelige og kostnadseffektive metoder som kunne sørge for kvalitet og teknisk sikkerhet i prosjekter.

Forfatter
Kristin Berg, Principal Consultant
DNV GL

Foto
DNV GL

Med de strenge reiserestriksjonene som nå er i kraft over store deler av verden er det viktig at olje- og gasselskaper og deres leverandørkjeder fortsatt kan sørge for sikker og effektiv drift uten å måtte reise. DNV GL erfarer at et økende antall operatører og leverandører vurderer bruk av digitale teknologier og legger til rette for fjernundersøkelser og inspeksjon av utstyr og operasjoner.


Digital inspeksjon og subsea-sektoren

Subsea-næringen har i de senere år stått overfor mange utfordringer knyttet til høyt kostnadsnivå, kompleksitet og motstridende krav til kvalitetskontroll i ulike deler av leverandørkjeden. Næringen har vist evne til å løse problemer med standardisering, ny teknologi og forenkling. I den senere tiden har reiserestriksjoner og en ustabil oljepris medført nye utfordringer som må løses.


Leveranse av verifikasjons- og sertifiseringstjenester for subsea-utstyr, inkludert vurdering av design, produksjonsprosesser
og testing er avgjørende for å sørge for løpende sikkerhet og effektivitet i næringen. Kritiske komponenter, som stigerør, kabler og systemer for brønnvedlikehold må imøtekomme strenge krav til design, produksjon og montering. Muligheten til å bruke digital
inspeksjon og fjernundersøkelse kan sørge for at prosjekter og aktiviteter holdes i gang i alle deler av subsea- og offshoresektoren, selv i dagens situasjon.


Hvordan fungerer digital inspeksjon og fjernundersøkelse?

Fjernundersøkelse er basert på en enkel og billig teknologi for direkte overføring av lyd og bilder gjennom smarttelefoner eller nettbrett. DNV GL har gjennomført mer enn 15 000 slike prosjekter over hele verden, og den erfaringen som er opparbeidet, er
nedfelt i interne retningslinjer for hvordan fjernundersøkelse skal gjennomføres. Moderne teknologi gir mulighetene, men robust planlegging basert på erfaring, involvering av relevante interessenter og kartlegging av kritiske aktiviteter på forhånd er imidlertid nøkkelen til en vellykket gjennomføring. Sammen med operatører og leverandører bruker DNV GL sin ekspertise på det utstyret eller den prosessen som skal inspiseres, i tillegg til at erfaringer fra arbeid med tradisjonell inspeksjon kommer til nytte i planleggingen.


DNV GL’s inspektør veileder en assistent på stedet gjennom undersøkelsen. Assistenten kan for eksempel være en tekniker som arbeider lokalt hos leverandøren. Via internett er inspektørens PC koblet til assistentens smarttelefon eller nettbrett. Operatøren eller sluttbrukeren kan også følge med på undersøkelsen fra en delt forbindelse. Dagens teknologi kan strømme lyd og bilder i høy kvalitet som gir DNV GLs inspektør et godt inntrykk av utstyret eller aktiviteten. I områder med begrenset båndbredde, slik som offshore, kan det brukes satellittoverføring. Den endelige rapporten eller sertifiseringen blir utstedt på DNV GLs kontor og sendt til kunden elektronisk. Den teknologien DNV GL anvender, har logget mer enn en million driftsminutter og brukes av en lang rekke ledende selskaper i næringen, inkludert Shell og Transocean.

 

Fordelene med digital inspeksjon og fjernundersøkelse

For kundene kan disse deles inn i tre hovedgrupper:


Drifts- og kapitalkostnader
• Lavere kostnader for reise og opphold
• Kortere responstid
• Raskere gjennomføring av inspeksjoner og overvåking
• Større fleksibilitet i tidsplanleggingen
• Mindre behov for driftsstans


Helse, miljø og sikkerhet
• Lavere eller ingen risiko forbundet med transport av personale og tilrettelegging for besøkende fra DNV GL eller operatøren på stedet 
• Muliggjør inspeksjoner og overvåking av vanskelig tilgjengelige og/eller risikoutsatte steder
• Eliminerer risikoen for forsinkelser ved reiser
• Redusert karbonavtrykk på grunn av mindre reiseaktivitet


Effektivitet
• Gir bedre tilgang til DNV GL’s globale nettverk av eksperter
• Kombinert tilgang til støtte fra flere ulike tjenester
• Analyser av lagrede data kan gi bedre beslutningsstøtte
• Lagrede digitale data kan brukes til opplæring og evaluering
• Tillit til at systemet fungerer


DNV GL har levert fjernundersøkelse og inspeksjon til en lang rekke prosjekter i olje og gassektoren for selskaper spredt over fire kontinenter og alle deler av verdikjeden. Erfaringen så langt har vært at denne teknologien fungerer godt for de fleste typer inspeksjon. Denne nye arbeidsmåten har også blitt godt mottatt av både olje- og gassoperatører og leverandørindustrien.

 

Neste skritt

Siden reiserestriksjonene ble innført har DNV GL opplevd en sterk økning i antallet henvendelser og prosjekter som omfatter fjernovervåking og fjerninspeksjon. Etter hvert som samfunnet tilpasser seg nye arbeidsmåter vil det bli interessant å se
om det å bruke teknologi til å gjennomføre overvåking og inspeksjoner i olje- og gassnæringen vil bli den nye normalen, også etter at reiserestriksjonene blir opphevet.

TOPP