Forfatter
Trygg Seljevold Methi
Prosjektmedarbeider ved Norsk Oljemuseum

Foto
Helle Narvatil

Dokumenterer norsk subsea-historie

Norsk undervannsteknologi har i dag blitt en verdensledende industri med mange norske arbeidsplasser. Nå dokumenteres historien i detalj – og du kan bidra. 

Forfatter
Trygg Seljevold Methi
Prosjektmedarbeider ved Norsk Oljemuseum

Foto
Helle Narvatil

Norsk Oljemuseum er nasjonalt senter for dokumentasjon og formidling av norsk olje og gassvirksomhet.

Initiativet til prosjektet kommer fra industrien selv. I januar 2013 hadde en gruppe Statoil-veteraner med Hans Jørgen Lindland i spissen et første møte om å samle den norske subseahistorien. Gruppen ønsket å forankre prosjektet i en uavhengig institusjon og kontaktet derfor Norsk Oljemuseum.  Som nasjonalt museum for oljeindustrien var det naturlig for oljemuseet å ta hånd om prosjektet. Veterangruppen bistår nå museet med faglige råd og innspill. Siden starten i 2013 har det blitt avholdt en rekke møter mellom veterangruppen og museet om hva historien og dokumentasjonsarbeidet bør omfatte. Gruppen har også blitt utvidet og inkluderer nå representanter fra ulike kategorier innen industrien, selskaper og offentlige institusjoner.

Du kan bidra

I august i fjor begynte innhentingen av historisk grunnlagsmateriale. Fra før er subseahistorien i Norge lite belyst i tidligere forskning. Historisk grunnlagsmateriale fra privatpersoner og selskaper fra ulike deler av industrien er derfor avgjørende for at historien blir dokumentert på en god måte. Skriftlige dokumenter av alle typer som rapporter og planer fra selskaper samt dagbøker, ideskisser og møtenotater fra privatpersoner gir et unikt innblikk i hvordan selskaper og enkeltpersoner bidro til utviklingen av norsk undervannsteknologi. Arkivering av skriftlig dokumentasjon skjer i samarbeid med Norsk olje- og gassarkiv, som har som oppgave å bevare arkiver fra denne samfunnssektoren for fremtiden med tanke på operativ bruk, forskning og formidling.  Museet ønsker videre å samle inn foto, film og historiske gjenstander. Sentrale personer i norsk subseavirksomhet vil bli intervjuet. I tillegg er alle som ønsker å fortelle om hendelser og episoder fra det norske undervannsmiljøet hjertelig velkomne til å sende inn skriftlige bidrag til museet. For museet er det viktig å få frem sentrale momenter i teknologiutviklingen og både suksesshistorier og tabber må være med.  Innsendte skriftlige bidrag er av stor verdi fordi de gir innblikk i en hverdag som i liten grad er beskrevet i åpne kilder.

 

 

Historiebok og utstilling?

På sikt ønsker Norsk Oljemuseum å presentere historien om norsk undervannsteknologi gjennom en historiebok og en utstilling. Dette er imidlertid avhengig av eksterne sponsorbidrag fra industrien.  

Dersom finansieringen kommer på plass ønsker museet å lage en historiebok om norsk undervannsteknologi skrevet for et bredt publikum. Det historiske materialet som fremskaffes gjennom dokumentasjonsinnhentingen gir betydelige muligheter for museet til å skape en innholdsrik og variert utstilling.  Her kan tenkes en rekke innfallsvinkler av både teknisk, menneskelig og økonomisk art.

Uavhengig av om boken og utstillingen blir realisert vil innhentingen av arkivmateriale ha en verdi i seg selv. Ved at materialet samles inn og tas vare på vil det bli bevart for fremtidige generasjoner. Det vil kunne tas frem av forskere og industrien selv på et senere tidspunkt som da har anledning til å se på norsk subseahistorie i et lengre perspektiv enn man kan i dag.

 

Prosjektmedarbeider Trygg Seljevold Methi ved Norsk Oljemuseum er ansvarlig for prosjektet frem til august i år. Etter august fortsetter prosjektet under ledelse av seniorforsker Kristin Øye Gjerde, som for tiden har forskningsfri. Spørsmål og henvendelser rundt prosjektet kan rettes til Trygg Seljevold Methi på telefon: 51 93 93 04 eller e-post: trygg.methi@norskolje.museum.no

 

Referansegruppen som samarbeider med Norsk Oljemuseum om videre utvikling av prosjektet består av følgende personer: Hans Jørgen Lindland, Olav Bruset, Hans Birger Hansen, Jarle Aksnes, Rolf Saltkjel, Rolf Arne Sandhaugen, Kjell Sandnes, Tom Eriksen, Lars Annfinn Ekornsæter, Jørn Haugvaldstad, Arnfinn Nergaard og Freddy Frydenbø.

TOPP