Forfatter
Alis Helene Tefre,
Det store bildet

Foto

TechnipFMC

Teknologi og mennesker løser klimautfordringene

Vi har krysset dyp, forsert distanser og boret med millimeters nøyaktighet for å hente ut verdier der det syntes helt umulig. Vi forsyner Europa med gass og vi utvinner olje og gass med gjennomsnittlig lavere CO2-avtrykk enn andre petroleumsprovinser.

Forfatter
Alis Helene Tefre,
Det store bildet

Foto

TechnipFMC

Likevel er det noen som mener at Norge ut fra klimahensyn bør slutte å produsere olje og gass. Produksjon av olje og gass står for 27 prosent av Norges totale CO2-utslipp og globalt står brenning av olje og gass for 50 prosent av verdens CO2-utslipp. Det er ingen tvil om at olje- og gassindustrien både i Norge og resten av verden er en del av klimaproblemet. 

Som industri erkjenner vi at vi er en del av klimaproblemet og mener samtidig at vi er en del av løsningen. Det trenger ikke å være en motsetning. Samfunnsdebatten knyttet til fremtiden for vår næring i et klimaperspektiv er svært polarisert og mange gir uttrykk for at de savner mer kunnskap og nyanser i denne debatten.

Prosjektet «Det store bildet», som er et initiativ fra medlemmene i Norsk olje og gass, jobber for å få mer nyanser i debatten. Vi bruker industriens stemmer og kunnskap til å dele fakta og innsikt som er med på å belyse kompleksiteten i verdens energi- og klimautfordringer slik at alle kan ta faktabaserte beslutninger der viktige hensyn balanseres.

Innovasjon på skuldrene av norsk olje og gassnæring 

Norsk olje- og gassnæring er den viktigste drivkraften for innovasjon og teknologiutvikling i det norske samfunnet. Disse innovasjonene overføres i stor grad også til andre deler av samfunnet. Det er mange slike eksempler. Se på Uptime International AS i Ålesund som gikk fra oljeplattformer til vindmøller og lager en bevegelseskompensert gangvei som takler høyere bølger. Det er Presens AS i Oslo som leverer sensorer til undervannsinstallasjoner, men etter hvert også til Den europeiske romfartsorganisasjonen, ESA, for bruk i satellitter. 

Vi har også Techni i Borre som greide å utvikle en løsning for gravefri tilkobling fra hus til hovedvannledning. Den opprinnelige teknologien skulle sørge for økt innstrømming til oljebrønner i løsmassegeologi, tilsvarende selskapet Fishbones sine system for kompakt geologi.  Disse eksemplene viser at teknologi og kompetanse fra olje- og gassnæringen kommer til nytte langt utover sine opprinnelige formål.


Foto: North Sea Shipping AS, Subsea7

Klimamål – mer enn å rydde i eget hus

Hva er neste høydedrag for norsk olje- og gassindustri? Global oppvarming er en av de største utfordringene verden står overfor i dag. En utfordring som skal løses samtidig som vi også skal sikre gode løsninger på andre områder i tråd med FNs 17
bærekraftsmål. Samtidig som utslippene av menneskeskapte klimagasser må reduseres, må for eksempel milliarder av mennesker sikres tilstrekkelig tilgang til energi. Energi er helt grunnleggende for menneskers utvikling og velferd. Olje og gass dekker i dag over halvparten av verdens energietterspørsel. Å skru igjen olje- og gasskranene mener vi derfor ikke er en god strategi for verden.

I begynnelsen av januar 2020 la en samlet olje- og gassindustri frem sine klimamål. Målene er å redusere de absolutte CO2-utslippene fra norsk olje- og gassproduksjon med 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 2005 og at disse skal være nær null i 2050. For å komme dit skal industrien dyrke en kultur der gode ideer heies frem, fanges opp og tas i bruk. 

Sammen med energieffektivisering og faklingstiltak, har elektrifisering vært den viktigste kilden til utslippskutt fra olje- og gassnæringen i Norge frem til nå. Ytterligere tiltak innen alle disse områdene vil være viktig for oppnåelsen av utslippsmålene i den nye klimastrategien. I tillegg til å kutte utslippene fra egen virksomhet skal olje- og gassindustrien gradvis skape en ny og fremtidsrettet energinæring på norsk sokkel som inkluderer havvind, hydrogen og CO2-fangst og -lagringsprosjekter. Disse vil tilrettelegge for store utslippskutt i Norge, Europa og resten av verden.


Næringens fremtid

CO2-fangst ansees som helt nødvendig for at verden skal nå sine klimamål og SINTEF anslår at utvikling av verdikjeder for fangst, transport og lagring har et potensial for å skape 30 000 – 40 000 nye arbeidsplasser i Norge innen 2050 samt sikre eksisterende arbeidsplasser i industrien når EU sikter mot netto nullutslipp i 2050.

Fremstilling av hydrogen fra naturgass med CO2-fangst og -lagring representerer et stort potensiale for å sikre avsetning for de norske naturgassressursene på lengre sikt og samtidig bidra til å forenkle EUs omstilling til lavutslippssamfunnet ved å tilby en
energibærer med svært lave utslipp som kan brukes til å erstatte fossile energibærere på tvers av flere sektorer.

Havvind har et større potensiale enn å bidra til elektrifisering av norsk sokkel. Utvikling av både fast og flytende havvind representerer et stort industripotensial for norske leverandørbedrifter. 
Alt dette danner grunnlaget for fremtiden i en næring med høy kompetanse og teknologikraft. Det er derfor vi mener at norsk olje- og gassindustri har menneskene, teknologien og kompetansen som skal være med å videreutvikle Norge og motvirke de globale klimaendringene.

TOPP