Forfatter
Jens Våge Opheim

Foto

Valemon fjernstyrt i over ett år

Fra et kontrollrom på Sandli i Bergen styres alle funksjoner offshore på Valemon plattformen; alt fra overvåking av sikkerhetsfunksjoner til olje- og gassproduksjon. Nå følger også andre felt etter.

Forfatter
Jens Våge Opheim

Foto

Valemon bilde fra borefasen. Borerigg West Elara kan skimtes i bakgrunnen. Kilde: Equinors bildearkiv

Valemon er lokalisert i den nordlige delen av Nordsjøen 150 km fra land. Den ligger om lag 10 km vest for Kvitebjørn plattformen og om lag 17 km sørøst for Gullfaks A-plattformen. Forekomstene i Valemonområdet ligger på omkring 4100 meters dyp og med trykk på om lag 790 bar og temperatur omkring 150 grader Celsius. Forekomstene er beregnet til å være 55mrd Sm3 gass og 5,2 mrd Sm3 kondensat. Produksjon pr 18.12.2018 ligger på ca 6 Mill.Sm3/døgn.

Innretningen er enkel produksjonsplattform på stålunderstell med integrert boligkvarter. Plattformen eksporterer kondensat til Mongstadraffineriet via Kvitebjørn i en kondensatrørledning, og til forbrukere i UK via Heimdal i en gassrørledning. Boligkvarteret har 40 lugarer. En sjøkabel forsyner Valemon med elektrisk kraft fra Kvitebjørn. Det er ikke kraftgenerering på Valemon utover nødkraftgenerator og UPS batterier.

I PUD, plan for utbygging, anlegg og drift (av mai 2010) for Valemon, var det lagt til grunn at innretningen fra et gitt tidspunkt skulle fjernopereres fra kontrollrom på Kvitebjørn. I et konseptvalg mai 2014 ble dette omgjort og bestemt at kontrollrom for Valemon skulle plasseres i kontorlokaler i Sandsliveien. Del av beslutning innebar også utfasing av 2 av 3 skift. Valemon er følgelig bygd for fjernoperasjon med en premiss at fjernoperasjon starter etter at boring er fullført. Hovedprinsippet er at Valemon er en selvstendig, fullstendig integrert installasjon som automatisk går i sikker tilstand ved unormale prosessforhold eller/og brann- eller gassdeteksjon, eller ved totalt utfall av kommunikasjon.

Fra beslutning om fjernoperering fra land ble fattet og frem til oppstart, har det vært Equinor, da Statoil, sin strategi å involvere vernetjeneste og tillitsvalgte i arbeidet med å planlegge og implementere modellen. Dette med bakgrunn i en forventet skepsis og usikkerhet knyttet til at det er første gang offshorearbeidere «passes på» av personer i et kontrollrom på land. Partssammensatte arbeidsgrupper har derfor i flere runder gitt sine anbefalinger basert på arbeidsmøter, konsekvensutredninger og andre gjennomganger.

I november 2016 ble et kontorareal i Equinor sitt nye bygg på Sandsli ryddet for pulter og ingeniører, og byggingen av kontrollrommet startet. Lokalene er bygget slik at ombygging til det nye formålet kunne gjøres på relativt kort tid. Kontrollrommet stod ferdig til påske i april 2017, så kunne man integrere kontrollsystemer med eksisterende kontrollrom på Valemon plattform. Da den årlige NAS test (Nødavstengingstest) ble utført fra land i juni 2017, kunne man med det erklære kontrollrommet ferdig og klar til bruk.


Beredskapsøvelse: Kontrollromsoperatører i videomøte med Valemon og Kvitebjørn. Foto: Jens V Opheim

Fra land styres nå alle funksjoner offshore. I tillegg til overvåking av alle sikkerhetsfunksjoner, styres olje- og gassproduksjonen fra kontrollrommet. Fra ventiler som kontrollerer strømning av brønner, gjennom prosessanlegget til eksportrørledninger. Hjelpesystemer og drift av «hotellet» eller boligkvartereret styres også fra land.

Sikkerheten ifbm helikopterlanding til og fra ubemannet plattform er det helidekklaget på naboplattformen Kvitebjørn som tar seg av. Der er de utstyrt med kameraovervåking av helidekket og fjernoperering av brannslokkeutstyr.

Infrastrukturen for kontrollrommet er lagt opp med god robusthet. Det er etablert to uavhengige fiberstrekk mellom Sandsli og Valemon for å sikre redundans i kommunikasjon. Når det gjelder strømforsyning er det lagt opp til dobbel dekning i alle ledd. Bygget er forsynt fra strømnettet med to uavhengige innkommerlinjer. Det er to dieseldrevne nødgeneratorer og to uavhengige batteribanker som skal sikre uavbrutt strømforsynng til kontrollrommet.

På grunn av betingelse i samtykket fra Petroleumstilsynet måtte oppstart av fjernstyring av Valemon vente til boreoperasjoner var avsluttet. Oppstart av Norges første kontrollrom på land, for en hel plattform offshore kunne dermed skje 20. desember 2017.

Kontrollrommet har i skrivende stund vært operativt i over ett år. Det har ikke blitt registrert HMS-hendelser eller produksjonstap-hendelser som følge av fjernoperering i denne perioden. Det har blitt demonstrert og dokumentert at fjernstyring lar seg gjøre på en sikker og effektiv måte. Nå følger andre felter opp: Equinor sin Martin Linge fra Stavanger og AkerBP sin Ivar Aasen som skal opereres fra kontrollrom nesten midt på torget i Trondheim. Videre er plan og håp at nye forekomster på norsk sokkel som ikke har drivverdige forekomster i en størrelse som økonomisk forsvarer en tradisjonell plattformutbygging, nå kan bygges som ubemannete innretninger styrt fra kontrollsenter på land.

 

TOPP